Tilbage
Produktegenskaber - Andet

Sikkerhedsdatablad - Sundolitt EPS

Udarbejdet:    20-02-2016                                                                                                SDS version: 1.0

 

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden


  1. Produktidentifikator

Handelsnavn: Sundolitt EPS, Sundolitt Celleplast

Kemisk betegnelse: Ekspanderet Polystyren.

Andre betegnelser: Styren celleplast. (C6H5CH=CH2)n

  1. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse: Ekspanderet polystyren. De ekspanderede produkter anvendes typisk til varmeisolering, emballage, kontakt emballage til fødevarer og drikkekopper.

  1. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmanavn og adresse:

Sundolitt A/SKrog Skolevej 3
7190 Billund
Danmark

Web: www.sundolitt.dk

Email: danmark@sundolitt.com

Kontaktperson og mail:

Claus Jørgensen, cljo@sundolitt.com

  1. Nødtelefon

    Giftlinien: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation


2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet er ikke klassificeret som helse-, miljø- eller sikkerhedsfarligt.


2.2. Mærkningselementer
Ingen.

Signalord:

-

2.3. Andre farer

-
Anden mærkning:

-

Andet

-

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer


3.1./3.2. Stoffer / Blandinger

Indholdsstof

Index-nr.

CAS/EF-nr.

CLP-klassificering

w/w %

Note  

Polystyren

-

9000-53-6 / 500-008-9

-

> 98

-

n-pentan

601-006-00-1

109-66-0 /

203-692-4

Flam. Liq. 2, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H225, H304, H336, H411

< 2

-

Iso-pentan

601-085-00-2

78-78-4 /
201-142-8

Flam. Liq. 1, Asp. Tox. 1, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2; H224, H304, H336, H411, EUH066

-

Kommentar: Pentanindholdet er højst umiddelbart efter produktion og aftager derefter kontinuerligt over tid. Efter cirka en måned er næsten al pentan borte.

Ordlyd af faresætninger – se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger


4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding:                                    Søg frisk luft. Hold den tilskadekomne under opsyn. Søg læge ved ubehag.

Indtagelse:                                   Ingen specielle foranstaltninger.

Hud:                                                Ingen specielle foranstaltninger.

Øjne:                                               Hvis produktet(støv) kommer i øjnene skylles med almindeligt vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører. Søg læge ved fortsat irritation.

Øvrige oplysninger:                   Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket.

4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.


4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Vis dette sikkerhedsdatablad til læge eller skadestue.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse


5.1. Slukningsmidler

Sluk med pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug ikke vandstråle, da det kan sprede branden.
Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Undgå indånding af dampe og røggasser - søg frisk luft. Ved brand spaltes produktet og farlige luftarter så som CO og CO2 kan dannes. Brand vil udvikle tæt sort røg. Udsættelse for nedbrydningsprodukter kan udgøre en sundhedsfare.

5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brandfolk bør anvende egnet beskyttelsesudstyr.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld


6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Fjern eller sluk alle antændingskilder. Rygning forbudt. Undgå gnister. Forebyg elektrostatisk ladning.

6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere.
Videre håndtering af spild – se pkt.  13.

6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Spild opfejes/opsamles til evt. genbrug eller overføres til egnede affaldsbeholdere.
Videre håndtering af spild – se pkt.  13.

6.4. Henvisning til andre punkter

Se punkt 13 for bortskaffelse.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring


7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Rygning og brug af åben ild forbudt. Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet. Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares tørt og koldt. Opbevares adskilt fra direkte sollys og andre varme- eller antændelseskilder.

7.3. Særlige anvendelser

Se anvendelse pkt. 1.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler


8.1. Kontrolparametre

Grænseværdier ifølge bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer:

Indholdsstof

Grænseværdi

Anmærkning

n-pentan

500 ppm - 1500 mg/m3

E

iso-pentan

500 ppm - 1500 mg/m3

E

E= Stoffet har en EF-grænseværdi.
 

DNEL/PNEC-værdier:

DNEL - n-pentan:
Dermal                 Long Term            Systemic effects  Workers                                            432 mg/kg bw/day

Inhalation             Long Term            Systemic effects  Workers                                            3000 mg/m³
Oral                      Long Term            Systemic effects  General population                           214 mg/kg bw/day

Dermal                 Long Term            Systemic effects  General population                           214 mg/kg bw/day

Inhalation             Long Term            Systemic effects  General population                           643 mg/m³
DNEL - iso-pentan:
Dermal                 Long Term            Systemic effects  Workers                                            432 mg/kg bw/day

Inhalation             Long Term            Systemic effects  Workers                                            3000 mg/m³
Oral                      Long Term            Systemic effects  General population                           214 mg/kg bw/day

Dermal                 Long Term            Systemic effects  General population                           214 mg/kg bw/day

Inhalation             Long Term            Systemic effects  General population                           643 mg/m³
PNEC – n-pentan:
Water                   Fresh                                                 230 µg/L

Water                   Marine                                              230 µg/L

Water                   Intermittent releases                       880 µg/L

Soil                       -                                                         0.55 mg/kg soil dw
 

8.2. Eksponeringskontrol

Der findes ikke et eksponeringsscenarie til dette produkt.

Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:

Vask hænder før pauser, toiletbesøg og efter endt arbejde. Ny produceret EPS håndteres i velventilerede omgivelser.

Indånding:

Ingen specielle foranstaltninger.

Hænder:

Ingen specielle foranstaltninger.

Øjne:

Ingen specielle foranstaltninger.

Hud og krop:

Brug almindeligt arbejdstøj.

 

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber


9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:

Perler, Blokke og plader.

Lugt:

Meget svag parafin

Farve:

Hvid eller indfarvet.

Densitet:

11-50 kg/m3

Grænse for langtidstemperatur:

60 °C

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):

-

Flammepunkt (°C):

- 50 (pentan)

Fordampningshastighed:

-

Antændelighed (fast stof, luftart):

-

Øvre/nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser (vol-%):

1,3-7,8 (pentan)

Damptryk (Pa):

-

Dampmassefylde (luft=1):

2,5 (pentan)

Opløselighed:

Ikke opløseligt i vand.

Opløselig i et antal organiske opløsningsmidler, blandt andet aromater, halogene kulbrinter og ketoner.

Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:

-

Antændelsestemperatur (°C):

285 °C (Pentan -DIN 51794)

Dekomponeringstemperatur (°C):

-

Viskositet:

-

Eksplosive egenskaber:

-

Oxiderende egenskaber:

-

9.2. Andre oplysninger

Opløselig i fedt:

-

Overfladespænding (mN/m, 25 °C):

-

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet


10.1. Reaktivitet

Ingen data.

10.2. Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved anvendelse efter leverandørens anvisninger.


10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen særlige.

10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå opvarmning og kontakt med antændelseskilder. Undgå udsættelse for dagslys eller andre lyskilder i lange perioder.


10.5. Materialer, der skal undgås

Undgå kontakt med organiske opløsningsmidler.

10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Ved brand eller kraftig opvarmning spaltes produktet og farlige luftarter så som CO, CO2, pentan og styren kan dannes.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger


11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger

Substans

Eksponeringsvej

Art

Test

Resultat

n-pentan

Oral

Rat

LD50

> 2000 mg/kg bw

n-pentan

Inhalation

Rat

LC50 / 4 h

21000 ppm

Iso-pentan

Oral

Rat

LD50

> 5000 mg/kg bw

Iso-pentan

Inhalation

Rat

LC50/4h

> 25.3 mg/L air

Symptomer:

Indånding: Indånding af støv kan virke irriterende på de øvre luftveje. Indånding af høje koncentrationer Pentan kan irritere slimhinder i luftvejen.

Indtagelse: Indtagelse kan give ubehag.

Hudkontakt: Ikke irriterende.

Øjenkontakt: Støv kan fremkalde irritation af øjet.

Langtidsvirkninger: Ingen kendte.

PUNKT 12: Miljøoplysninger


12.1. Toksicitet

Produktet forventes ikke at være giftigt for vandorganismer. (LC/EC50>100 mg/l)

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produktet er ikke biologisk let nedbrydeligt.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produktet bioakkumuleres ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Produktet opløses ikke i vand. Flyder på vand.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Blandingen opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB.

12.6. Andre negative virkninger

Ingen kendte skadelig virkning.

PUNKT 13: Bortskaffelse


 

13.1. Metoder til affaldsbehandling

Genanvendelse og recirkulering, hvis muligt. Spild og affald samles og bortskaffes via den kommunale affaldsordning.

Produktet er ikke farligt affald.


Særlig mærkning:

Små EPS partikler kan have fysisk effekt på vand- og jord organismer.

Typisk vil EPS partikler passere kemisk uændret igennem fordøjelsessystem.


Forurenet emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

PUNKT 14: Transportoplysninger


Produktet er ikke klassificeret som farligt gods.

14.1 -14.6.  

14.7. Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden

Ikke relevant.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering


 

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

-

Anvendelsesbegrænsninger:

-

Krav om særlig uddannelse:

-

Anden mærkning:

-

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen.

PUNKT 16: Andre oplysninger


Andre oplysninger:

Produktet er ikke klassificeret som farligt.

Kilder:

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser).

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 239 af 6. april 2005 om unges arbejde.

Bekendtgørelse nr. 1049 af 27. oktober 2005 om markedsføring og mærkning af flygtige organiske forbindelser i visse malinger og lakker samt produkter til autoreparationslakering.

Bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.
Bekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014 af lov om kemikalier.

Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Bekendtgørelse nr. 507 af 17/05/2011 om grænseværdier for stoffer og materialer, med senere ændringer.

Bekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 om affald.

EU forordning nr. 1907/2006 (REACH).

EU forordning nr. 1272/2008 (CLP), med senere tilpasninger.

EU forordning nr. 276/2010.
ECHA – Det europæiske kemikalieagentur.

Den fulde ordlyd af H-sætninger omtalt i afsnit 2+3:

H224 - Yderst brandfarlig væske og damp.
H225 - Meget brandfarlig væske og damp.
H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
EUH018 - Ved brug kan brandbarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.

Andet

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Der er foretaget ændringer i følgende punkter:

-

Dette sikkerhedsdatablad erstatter version: 21.03.2011.


Informationer i dette sikkerhedsdatablad baseres på kilder vi anser som pålidelige. Forhold og metoder for håndtering, lagring, anvendelse eller bortskaffelse af produkterne ligger uden for vor kontrol og kan være uden vores kendskab. For dette og andre årsager påtager vi os intet ansvar og fraskriver os udtrykkeligt ansvar for tab, skader eller omkostninger som følge af eller på nogen måde har sammenhæng med håndtering, lagring, anvendelse eller bortskaffelse af produktet.

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet og skal alene anvendes for dette produkt.