Tilbage
Klimaskærm - Terrændæk/Gulve

Radon

Bygningsreglementet siger:

"Indstrømning af radon til indeklimaet skal begrænses ved at gøre bygningskonstruktionen mod undergrunden lufttæt eller ved at benytte andre tilsvarende effektive foranstaltninger. Bygningen (nybyggeri) skal udføres, så det sikres at radonindholdet ikke overstiger 100 Bq/m3."

Radonsikring er dermed et funktionskrav som skal opfyles.

Anbefalinger:

Statens Byggeforsknings institut har udgivet anvisning 233 "Radonsikring af nye bygninger, og anvisning 247  "Radonsikring af eksisterende bygninger", her i beskrives at radon-problemet især er knyttet til rum med gulve direkte mod jorden, det vil sige i stueetagen i huse med terrændæk (altså uden kælder eller krybekælder). Kælderrum er naturligvis også udsatte.                                 

                      

Kilde www.sst.dk

Hvad er Radon?

Radon er en radioaktiv gasart, der forekommer naturligt i undergrunden. Radon lugter ikke, kan ikke ses eller smages. Radon kan være farlig ved indånding.

Indeluften indhold af radon kan reduceres på fem måder:

  • Gulvkonstruktionen gøres lufttæt mod jorden.
  • Ventilationen i boligen øges.Undertrykket reduceres i boligen.
  • Etablere sug under gulvkonstruktionen.
  • Etablere radonstoppende plan under bygningens grundplan.
  • Er gulvkonstruktionen tætnet korrekt, vil yderligere foranstaltninger normalt ikke være nødvendige.

 

"Plan B"
Hvis gulvkonstruktionen ikke er tæt eller svigter tætheden, er det godt at have en Plan B. Såvel SBi som Byg-Erfa  anbelafer indbygning af suglag, som gør det muligt at lede radongas hen til rør ført over jord/tag, enten passivt ved trykudligning eller aktivt ved ventilation.

 

Bemærk at konstruktionens samlede isolans ændres ved aktivering af suglag.

Se mere her i guiden om Sundolitt's "Plan B" - Sundolitt RadonSafety.

Sundolitt RadonSafty kan kombineres med drænrørnet for at øge aktivt areal.